geuldal

De Ecologische Autoriteit brengt advies uit aan de provincie Limburg over de natuurdoelanalyse (NDA) voor het Geuldal. De natuur in het gebied staat onder druk door stikstof, fosfaat en erosie. Hoewel er al goede maatregelen genomen zijn, is dit nog niet voldoende. Om de natuur echt te laten herstellen, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Natura 2000-gebied Geuldal kent relatief grote hoogteverschillen voor Nederland. Het dal bestaat uit betrekkelijk voedselrijke en natte tot vochtige gronden. Hooilanden en bossen wisselen elkaar af. Hoger gelegen, droge hellingen bestaan uit een voedsel- en kalkarme bovenste helft en een voedselrijkere onderste helft. Daar komt soms kalkgesteente aan de oppervlakte. In het gebied liggen hellingbossen met veel orchideeën, kalkgraslanden, zinkweides, heischrale graslanden en is er begroeiing op rotsranden. In het zuidoosten liggen uitgestrekte beukenbossen waaronder de Veldbies-Beukenbossen, die in Nederland bijzonder zijn. Het Geuldal is belangrijk voor dieren als de ingekorven en vale vleermuis, het vliegend hert, de geelbuikvuurpad en de vlindersoort de Spaanse vlag.

De kwaliteit van de natuur in het Geuldal gaat achteruit door de stikstof die in het gebied neerkomt. Ook het nitraat en fosfaat die in het water of de hoge rivierafvoeren terechtkomen, hebben een negatief effect. Daarnaast is het Natura 2000-gebied enorm versnipperd.

Snel maatregelen nodig tegen achteruitgang natuur

De NDA beschrijft diverse maatregelen die al genomen zijn voor natuurherstel, maar de doelen voor de natuur worden nog niet gehaald. Daarom adviseert de Ecologische Autoriteit om extra maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat er minder stikstof in het gebied neerslaat en dat er minder fosfaat in het water terechtkomt.

Voor effectieve maatregelen is meer inzicht nodig. Zo ontbreekt in de NDA belangrijke informatie, bijvoorbeeld over effecten van de al genomen beheermaatregelen. Ook moet duidelijk worden wat de belangrijkste bronnen zijn van de stikstof en het fosfaat. Daarnaast moet worden onderzocht welke invloed dit heeft op bodem, water, lucht, planten en dieren. Het is belangrijk dit in kaart te brengen. Tegelijk moet men niet wachten met het nemen van maatregelen omdat nog niet alle informatie beschikbaar is. Sommige knelpunten en oorzaken zijn wel duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert daar al tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit bracht al over 74 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 NDA’s beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.