5018

De Ecologische Autoriteit heeft advies over de natuurdoelanalyse voor het natuurgebied Lieftinghsbroek uitgebracht. De analyse geeft duidelijk weer dat ondanks eerdere maatregelen de natuurkwaliteit in dit gebied achteruitgaat. Er zijn aanvullende acties nodig, zoals verbeteren van het watersysteem en vermindering stikstofneerslag. De Ecologische Autoriteit adviseert om het lokale natuursysteem beter te onderbouwen, zodat voldoende maatregelen genomen kunnen worden. 

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s. Kortgeleden bracht de Autoriteit al adviezen uit over natuurdoelanalyses in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel.

De opgestelde analyse voor Lieftinghsbroek laat zien dat de natuurkwaliteit achteruitgaat. Het gebied heeft te maken met verdroging en verzuring. De Ecologische Autoriteit ziet dat er maatregelen genomen zijn in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor herstel van de natuur. De Ecologische Autoriteit waardeert de inspanningen van de provincie Groningen, maar mist nog wel belangrijke natuurinformatie. Dit is nodig voor een goede onderbouwing van de maatregelen. De Ecologische Autoriteit adviseert beter het lokaal ecologisch systeem in en rondom het gebied te beschrijven. Het is belangrijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het watersysteem beschreven worden. Zo wordt duidelijk of met de voorgestelde watermaatregelen de doelen worden bereikt. Daarnaast adviseert de Autoriteit om ook nog in te gaan op klimaatverandering en de geïsoleerde ligging van de natuur. Onderzoek, zo luidt het advies, of er maatregelen nodig zijn om natuur te verbinden en breng in kaart welke maatregelen dat zijn.

Tegelijk is voor een aantal knelpunten in Lieftinghsbroek al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert om hiervoor snel maatregelen te nemen. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuur­doelen te halen. In het advies gaat de Ecologisch Autoriteit in op ‘no-regret maatregelen’ voor natuurherstel, zoals het dichten van sloten en greppels die gebruikt werden voor ontwatering. Ook de stikstofbelasting moet teruggebracht worden. Dat zijn maatregelen die enerzijds goed onderbouwd zijn en waarvan we anderzijds weten dat ze goed werken en goed zijn voor de natuur.