oeverzwaluw nieuwsbericht

De Ecologische Autoriteit heeft de natuurdoelanalyses van vier Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland en Limburg beoordeeld. Uit de beoordeling van de Ecologische Autoriteit blijkt dat de noodzaak voor natuurherstel in deze vier gebieden groot is. Om de benodigde maatregelen te nemen is meer natuurinformatie nodig volgens de Ecologische Autoriteit. Tegelijk is het belangrijk snel te starten met maatregelen waar knelpunten al goed in beeld zijn, luidt het advies.

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.

Uit de nu beoordeelde natuurdoelanalyses blijkt dat de noodzaak voor natuurherstel in de Natura-2000 gebieden in Zuid-Holland (Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein) en Limburg (Meinweg en Maasduinen) groot is. De precieze problemen verschillen per gebied, maar alle vier de gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof. De Ecologische Autoriteit ziet dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur in de gebieden.

De Ecologische Autoriteit adviseert bij al deze vier natuurdoelanalyses om ze te verbeteren met aanvullende informatie zodat goede besluiten genomen kunnen worden in de gebiedsprogramma’s. Meer inzicht is vooral nodig in het systeem: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren? Tegelijk is voor een aantal knelpunten in de gebieden al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert om hiervoor snel maatregelen te nemen.

De Ecologische Autoriteit benadrukt dat aan deze eerste adviezen geen algemene conclusies kunnen worden verbonden. Belangrijk is juist dat voor elk gebied afzonderlijk goed in beeld komt hoe de natuur daar eraan toe is, wat de knelpunten en onderliggende oorzaken zijn en welke specifieke maatregelen daar nodig zijn. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld door de Ecologische Autoriteit.

De volledige adviezen zijn te downloaden via deze pagina.