5114

De natuur in de gebieden Bakkeveense Duinen en Wijnjeterper Schar verslechtert door onder andere verdroging en een teveel aan stikstof. De provincie Friesland moet snel maatregelen treffen om deze problemen te verhelpen en de natuur er weer bovenop te krijgen, schrijft de Ecologische Autoriteit in haar advies.

Het Wijnjeterper Schar ligt ten zuidoosten van Drachten langs de beek het Koningsdiep. Er komen onder andere heidevelden, vennen en bloemrijke graslanden voor. De Bakkeveense Duinen liggen aan de oostkant van Bakkeveen, op de grens met Groningen en Drenthe. Ze bestaan voor een groot deel uit bos en er komen onder andere ook heidevelden en zandverstuivingen voor.

In beide gebieden staat de natuur onder druk door een aantal problemen. Dat komt door een teveel aan stikstof, dat zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem. Doordat de stand van het grondwater in en rond de gebieden te laag is, kampen ze allebei ook met verdroging. Daarnaast spelen er nog andere problemen in de gebieden, zoals versnippering van de natuur en te veel bezoekers die die de natuur verstoren. De Ecologische Autoriteit schrijft ook dat voor beide gebieden beter inzicht verkregen moet worden in het functioneren van het gehele natuursysteem, om effectievere maatregelen te kunnen treffen.

De provincie heeft eerder al maatregelen getroffen en moet daar vooral mee doorgaan, schrijft de Ecologische Autoriteit, maar dit is niet genoeg. Aanvullende maatregelen moeten snel uitgevoerd worden om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Denk hierbij aan het creëren van betere verbindingen met nabijgelegen natuurgebieden, aan extra maatregelen om de stikstofproblemen bij de bron aan te pakken en aan het verbeteren van de waterhuishouding in en om het gebied, bijvoorbeeld door watergangen te dempen en grondwaterstanden te verhogen.

Inmiddels is over 95 natuurdoelanalyses een advies uitgebracht. In totaal brengt de Ecologische Autoriteit over ruim 130 natuurdoelanalyses advies uit. De adviezen zijn te downloaden via deze pagina.