DSC01429 (002)

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses van de provincie Fryslân voor de beschermde natuurgebieden de Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. De natuur is achteruitgegaan en er zijn aanzienlijke risico’s voor verdere verslechtering. Om de natuur te herstellen moet snel worden gestart met maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren en de stikstofneerslag te verlagen. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie op korte termijn een landschapsecologische systeemanalyse op te stellen. Dat geeft meer inzicht in de oorzaak van ecologische knelpunten in het gebied. 

In de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer komen bijzondere trilvenen en graslanden voor. Voor diersoorten als de noordse woelmuis, meervleermuis, kleine modderkruiper en gevlekte witsnuitlibel zijn deze gebieden van belang. De Alde Feanen is bovendien aangewezen voor bijzondere vogelsoorten, zoals de zwarte stern en purperreiger. In de Rottige Meenthe & Brandemeer komt de met uitsterven bedreigde grote vuurvlinder voor.

Uit de analyses van de provincie Fryslân blijkt dat de gebieden deels al verslechterd zijn, ondanks de maatregelen die nu al worden genomen. Ook met de voorgenomen extra maatregelen zullen de natuurdoelen niet worden gehaald. Door stikstofbelasting en problemen met het watersysteem gaan habitats en leefgebieden achteruit en verdwijnen kenmerkende soorten. Voor duurzaam herstel zijn niet alleen maatregelen nodig in de gebieden zelf, maar ook in de directe omgeving. 

De Ecologische Autoriteit adviseert snel aanvullende maatregelen te nemen. Denk aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het optimaliseren van het waterpeil in de gebieden. Ook het verlagen van de stikstofneerslag met bronmaatregelen is van belang. Om te voorkomen dat de grote vuurvlinder uitsterft, moet op zeer korte termijn een noodplan worden opgesteld en uitgevoerd om het beheer van het leefgebied te verbeteren.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 59 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.