IMG_5495

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses van natuurgebieden Bruuk en Sint Jansberg. De stikstofbelasting in deze gebieden rond de stuwwal van Nijmegen is te hoog, het grondwater staat op veel plekken juist te laag. Zonder extra ingrepen zal de natuur in beide gebieden verder achteruitgaan. 

De natuurdoelanalyses die nu zijn beoordeeld, gaan over de Natura 2000-gebieden Bruuk en Sint Jansberg. Beide gebieden liggen in Gelderland, maar het grootste deel van Sint Jansberg ligt in Limburg. Uit de analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden onder druk staat. De stikstofbelasting is in beide gebieden te hoog en de grondwaterstand op veel plekken te laag. Er zijn al veel maatregelen onderzocht, uitgevoerd en nog voorzien zijn in de gebieden. Toch zijn aanvullende maatregelen nodig voor duurzaam herstel van de natuur.

De Ecologische Autoriteit waardeert de inspanningen van de provincies, die onder hoge druk en beleidsmatige onzekerheid inzichtelijke analyses hebben opgeleverd. Toch mist nog belangrijke informatie. 

Voor de Bruuk zijn de prognoses dat de stikstofbelasting in de toekomst naar beneden zal gaan. De provincie Gelderland stelt in de natuurdoelanalyse dat een groot deel van de natuur hierdoor zal herstellen. Dat de natuur daadwerkelijk snel en goed zal herstellen is volgens de Ecologische Autoriteit te optimistisch. Er zullen extra inspanningen nodig zijn. Niet bekend is daarnaast of na recente maatregelen de grondwaterstanden al duurzaam verbeterd zijn en wat het effect van recente droge zomers was. Er zijn zelfs concrete aanwijzingen bij de natuurbeheerder (Staatsbosbeheer) dat het slechter gaat met de natuur dan in de natuurdoelanalyse staat. Die informatie is niet in de analyse meegenomen.

Voor Sint Jansberg is meer en actueler inzicht nodig in het bredere ecologische systeem: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren? Daar is al onderzoek naar gedaan, maar de resultaten staan niet in de natuurdoelanalyse. De nadruk ligt nu op relatief kleine maatregelen (zoals noodpompen, een kwelscherm en maaibeheer), terwijl duurzaam en grootschalig systeemherstel nodig is. Betere benutting van het uitgevoerde onderzoek zal hierbij helpen.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 71 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.