sta

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse die de provincie Gelderland heeft opgesteld voor het Natura 2000-gebied Rijntakken. Dit is een zeer uitgestrekt rivierengebied, dat vraagt om een gelaagde aanpak om de natuurdoelen te halen. De natuurdoelanalyse voorziet daar nu niet in. Voor de riviertakken Rijn, Waal en IJssel en voor de 134 deelgebieden in de uiterwaarden zijn verschillende maatregelen nodig. Tegelijk is voor betere rivierdynamiek een aanpak nodig voor het hele gebied. De Ecologische Autoriteit adviseert de provincie om een verbeterde natuurdoelanalyse te maken met een gelaagde aanpak. 

Uniek rivierengebied, natuur is verslechterd

Rijntakken is een kenmerkend landschap voor ons deltaland en herbergt een waardevol type natuur, uniek zelfs binnen Europa. Doelen voor belangrijke plant- en diersoorten die passen binnen het landschapstype Rivierengebied moeten daarom voorrang krijgen in de Rijntakken. Het is daarvoor belangrijk dat met maatregelen wordt gezorgd voor goede kwaliteit van bodem, water en lucht. 

Met name de graslanden en de droge bossen in het gebied zijn verslechterd, net als de leefgebieden van de beschermde vogelsoorten kwartelkoning en watersnip. Het is zelfs niet uitgesloten dat met de huidige maatregelen de situatie verder verslechtert. Daarom mag niet worden gewacht met extra maatregelen. De natuurdoelanalyse noemt een aantal bestaande en geplande maatregelen, maar onderbouwt niet voldoende dat alle doelen daarmee worden gehaald. 

Kijk ook naar andere problemen dan stikstof

De Rijntakken is niet alleen waardevol maar bovendien een zeer grootschalig natuurgebied. Het strekt zich rond de rivierarmen van de Rijn uit over drie provincies: Gelderland, Utrecht en Overijssel. In de uiterwaarden liggen maar liefst 134 deelgebieden. In totaal zijn hiervoor 59 Natura 2000-doelen opgesteld. 

In de natuurdoelanalyse is nu alleen gekeken naar de stikstofgevoelige natuur. Daarmee komen maar 13 van de 59 doelen in beeld. Bovendien zijn andere drukfactoren in dit gebied soms een groter probleem dan stikstof. De natuurdoelanalyse is nu zeer globaal opgezet en verwijst steeds naar het beheerplan uit 2018. Zonder samenvatting, duiding of actualisering van de informatie, en zonder in te gaan op de deelgebieden.

Advies: maak een natuurdoelanalyse op drie schaalniveaus 

Het is niet gemakkelijk om voor zo’n ingewikkeld gebied een volwaardige natuurdoelanalyse op te stellen. Daarom is het advies om een gelaagde natuurdoelanalyse te maken met drie schaalniveaus: (1) de rivier als geheel, (2) de afzonderlijke riviertakken en (3) de 134 deelgebieden in de uiterwaarden. Op die manier komt beter in beeld wat nodig is voor natuurherstel. 

De natuurdoelanalyse kan daarbij worden aangevuld met een zogenaamde landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Ook is een evaluatie nodig van alle habitattypen en soorten waar het gebied voor is aangewezen, en niet alleen de stikstofgevoelige. Het advies is om daarvoor beter gebruik te maken van de gebiedskennis die al aanwezig is bij terreinbeheerders. Samenwerken met waterbeheerder Rijkswaterstaat is nodig om de rivierdynamiek te verbeteren.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels over 72 gebieden advies uitgebracht. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.