5011

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over het beschermde natuurgebied Yerseke en Kapelse Moer. De natuurdoelanalyse van het gebied, die door de provincie Zeeland is opgesteld, is van hoge kwaliteit. De analyse toont, op één punt na, overtuigend aan dat de natuur niet is achteruitgegaan sinds het gebied een beschermd natuurgebied is geworden. Het watersysteem vraagt wel aandacht om verdroging in de toekomst te voorkomen.

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuurkwaliteit in de afgelopen jaren vrijwel overal in het gebied gelijk is gebleven, conform de doelstelling. Hoewel ook het leefgebied van de kolgans volgens de natuurdoelanalyse op orde is, ziet de Ecologische Autoriteit dit anders. Er zijn naar haar oordeel extra maatregelen nodig om verruiging tegen te gaan op de hogere delen van het gebied, en zo de natuurdoelstelling voor de kolgans te bereiken.

Een aandachtspunt voor de toekomst is het voorkomen van verdroging. Sommige sloten, kreken en laagtes in het gebied vallen nu al droog in de zomer. Klimaatverandering kan dit effect verergeren. Om op lange termijn achteruitgang van de natuur te voorkomen is meer informatie nodig over de mogelijkheden om de waterhuishouding te verbeteren. Ook is essentieel dat in droge perioden sterk brak tot zout water ingelaten kan worden in het gebied. Momenteel is nog onzeker of deze maatregel haalbaar is.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 36 adviezen uit over NDA’s voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.