20230824_113230

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor de beschermde natuurgebieden Witte Veen, Aamsveen en Lonnekermeer in de provincie Overijssel. De natuur in deze gebieden verslechtert, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te kunnen behalen. De nadruk ligt hier op herstel van de kenmerkende hoogvenen in Aamsveen en Witte Veen en op het optimaliseren van het watersysteem in het Lonnekermeer.

Witte Veen en Aamsveen staan bekend om het hoogveen, maar ze verslechteren steeds verder. Lonnekermeer staat bekend om één grote en twee kleinere meren. Uit de analyses blijkt dat alle drie de gebieden te maken hebben met problemen zoals verdroging en te veel stikstof. Er zijn in de natuurdoel­analyses van de provincie Overijssel al veel maatregelen opgenomen, maar een groot deel hiervan is nog niet uitgevoerd. Ondertussen zet verslechtering van de hoogvenen en vennen door, wat door het verslechteringsverbod voor Natura-2000 gebieden niet is toegestaan.

De Ecologische Autoriteit benadrukt daarom met klem zo snel mogelijk te beginnen met maatregelen die nog niet zijn opgepakt. Bijvoorbeeld het verminderen van de ontwatering en het beperken van bemesting in aangrenzende gebieden. Ook het fors terugdringen van de stikstofdepositie is essentieel. Onlangs is voor het Aamsveen een grote Europese LIFE-subsidie binnengehaald. Dit gaat hopelijk bijdragen aan het snel kunnen uitvoeren van de benodigde maatregelen in Aamsveen en het Duitse Amtsvenn.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels elf adviezen uitgebracht over de Overijsselse natuurdoel­analyses. Hieruit komen opmerkingen naar voren die voor alle elf hetzelfde zijn. Samenvattend adviseert de Ecologische Autoriteit alle Overijsselse natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie en betere onderbouwing van knelpunten en benodigde maatregelen, zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgewerkt in een kennisprogramma voor deze gebieden. Tegelijk mag niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is, gezien de voortschrijdende verslechtering.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 48 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.