Norgerholt 1

Neem maatregelen voor minder neerslag van stikstof én onderzoek ook wat droogte en beheer doen met de boskwaliteit van het Norgerholt. Dat adviseert de Ecologische Autoriteit op basis van de natuurdoelanalyse die de provincie Drenthe heeft opgesteld voor het Natura 2000-gebied. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het Norgerholt onder druk staat door stikstofdepositie, en mogelijk al verslechterd is. Om meer grip te krijgen op de kwaliteitsontwikkeling in het Norgerholt en om aanvullende maatregelen te kunnen benoemen is het nodig om verder terug in de tijd te kijken, zo luidt het advies. 

Het Norgerholt is een goed voorbeeld van een oud Drents loofbos met oude eiken en veel hulst. Ooit was het bos gemeenschappelijk bezit van de boeren in de Marke Norg die het voor de houtvoorziening gebruikten. Opvallend zijn de van oudsher mooie bosranden met witte klaverzuring, dalkruid, salomonszegel en Norger bosmuur. Aan de noordkant staat langs de oevers van een ven een nat hoogveenbos.

In het Norgerholt is volgens de natuurdoelanalyse de te hoge stikstofneerslag een belangrijk probleem. Die kan leiden tot verzuring van de bosbodem en het verdwijnen van bijzondere soorten in de bosranden. Omdat het gebied klein is, is de invloed vanuit de directe omgeving verhoudingsgewijs groot. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inwaaien en het inspoelen van meststoffen vanuit de omliggende landbouwpercelen.

Kwaliteit is mogelijk al verslechterd

De Ecologische Autoriteit is het eens met de conclusie in de natuurdoelanalyse dat de hoge stikstofdepositie een probleem is voor het behalen van de kwaliteitsdoelen voor de natuur in het Norgerholt. Dat er veel stikstof neerslaat is bijvoorbeeld goed te zien in de bosrand aan de aanwezigheid van plantensoorten die daar niet thuishoren, en waarvan bekend is dat ze goed gedijen bij hoge stikstofneerslag. Waar de provincie verwacht dat de kwaliteit vooral in de nabije toekomst zal verslechteren, ziet de Ecologische Autoriteit nu al tekenen van achteruitgang. Zo is het aantal bijzondere soorten van oude bossen in de afgelopen twintig jaar afgenomen en is er weinig verjonging.

Aanvullend onderzoek is nodig

Omdat bossen traag reageren op veranderingen in de omgeving adviseert de Ecologische Autoriteit om in de analyse verder terug in de tijd te kijken. Dit geeft beter inzicht in de kwaliteitsverandering die mogelijk al is opgetreden én helpt bij het benoemen van oorzaken en herstelmaatregelen. Verder is het advies om ook onderzoek te doen naar de invloed die verdroging en het beheer mogelijk hebben op de boskwaliteit. Naast maatregelen voor het verlagen van de stikstofneerslag komen dan ook aanvullende herstelmaatregelen in beeld die nodig zijn voor het halen van de kwaliteitsdoelen van het Norgerholt. Het inrichten van een bufferzone rondom het Norgerholt kan helpen om de negatieve invloed vanuit de directe omgeving te beperken.

111 van de ruim 130 natuurdoelanalyses zijn op dit moment getoetst. De adviezen zijn te vinden op deze pagina