5095

Zandsuppletie, dijken en baggerwerkzaamheden hebben grote invloed op de Waddenzee en de Noordzeekustzone. De Ecologische Autoriteit adviseert daarom in een volgende NDA breder te kijken dan alleen naar de invloed van stikstof op stikstofgevoelige natuur.

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de verkorte natuurdoelanalyses (NDA's) voor de Waddenzee en Noordzeekustzone. Kenmerkend voor deze Natura 2000-gebieden is het na-ijlen van de impact van grootschalige ingrepen, zoals de Afsluitdijk, baggeren en zandsuppletie. Deze ingrepen beïnvloeden de dynamiek in het gebied en daarmee de omvang en kwaliteit van de natuur. Deze invloed is nu merkbaar en zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Naast stikstof heeft onder andere recreatie negatieve invloed op de staat van de natuur.

Rijkswaterstaat heeft in de natuurdoelanalyses vooral naar neerslag van stikstof in gebieden gekeken. Dat was de opdracht, maar op basis van de NDA’s kan de Ecologische Autoriteit niet concluderen of de natuurdoelen worden gehaald. Andere invloeden binnen en buiten de gebieden hebben mogelijk een groter negatief effect op de natuur. Voor een goed beeld van alle invloeden is inzicht in het ecologisch functioneren van het gebied als geheel noodzakelijk.

Marieke van Rhijn, plaatsvervangend voorzitter van de Ecologische Autoriteit: ‘Bij natuurgebieden die zo dynamisch zijn als de Waddenzee en de Noordzeekustzone is het uitdagend om statische natuurdoelen te behalen. De vraag is: hoe gaan we daarmee om?’

De Ecologische Autoriteit adviseert allereerst ook doelen voor niet-stikstofgevoelige natuur te onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de staat van de natuur en effectieve maatregelen. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit om de relaties tussen aangrenzende Natura 2000-gebieden, maatregelen en andere opgaven in kaart te brengen voor een samenhangende aanpak van natuurherstel.

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels over 107 gebieden advies uit. In totaal beoordeelt de Ecologische Autoriteit de Natuurdoelanalyses van ruim 130 Natura 2000-gebieden in Nederland. De tot nu toe uitgebrachte adviezen zijn via deze pagina te vinden.