5028

Het is niet uitgesloten dat de beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Brabantse Wal is verslechterd door te veel stikstofdepositie en verdroging. De Natuurdoelanalyse van de provincie Noord-Brabant brengt goed in beeld welke maatregelen en welke onderzoeken nog nodig zijn. Maatregelen moeten de stikstofdepositie rond het gebied verminderen en de waterhuishouding verbeteren. De Ecologische Autoriteit adviseert deze zo snel mogelijk uit te voeren. 

Natura 2000-gebied De Brabantse Wal is een natuurgebied op de grens van de hoge zandgronden in Noord-Brabant en het Zeeuwse zeekleilandschap. Het gebied is groot en gevarieerd: er zijn gemengde bossen, zandverstuivingen, landgoederen, landbouwgronden, heideterreinen en vennen, zoals Groote en Kleine Meer. Daarnaast zorgen hoogteverschillen voor een grote diversiteit in bodemsamenstelling en grondwaterstanden en daarmee in vegetatie. Het natuurgebied loopt in België door en vormt samen met het Belgische deel het ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’. Het ligt dicht bij de Haven van Antwerpen en in de buurt van verschillende defensieterreinen, zoals het vliegveld van Woensdrecht.

De NDA geeft aan dat de natuur in het gebied onder druk staat en sluit niet uit dat bij een aantal habitattypen en Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten verslechtering is opgetreden. De doelen om de beschermde natuur in stand te houden worden niet gehaald. Dat komt hoofdzakelijk door te veel stikstofdepositie, waardoor de bodem is verzuurd en vermest. Ook een te grote variatie in grondwaterstanden door verdroging én extreme regenval, is een belangrijke reden voor mogelijke verslechtering. Andere factoren zijn de aanwezigheid van exoten en recreatiedruk. 

De Ecologische Autoriteit ziet dat de natuurdoelanalyse goed beschrijft wat de knelpunten en trends zijn. Ze adviseert om de ‘natuurboekhouding’ verder op orde te brengen met meer kwantitatieve gegevens, met name over de waterhuishouding en de bodem- en waterchemie. Dit kan helpen bij het effectiever maken van het natuurbeheer. Het beheer in het natuurgebied is al intensief, maar er zijn op hydrologisch vlak nog herstelmaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het herstellen van slecht doorlatende lagen die in het verleden zijn doorgraven. Verder is meer inzicht nodig in het effect van aanvoer van water met een slechtere kwaliteit uit België.

Tot slot benadrukt de Ecologische Autoriteit dat het essentieel is voor het halen van de natuurdoelen om ook maatregelen buiten het gebied te nemen, zoals het verminderen van de stikstofemissie en het verbeteren van de regionale waterhuishouding. 

De Ecologische Autoriteit heeft tot nu toe over 91 van de ruim 130 natuurdoelanalyses advies uitgebracht. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.