5030

De beschermde natuur in het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven is achteruitgegaan door verzuring, vermesting, uitspoeling van mineralen en een te grote wisseling van hoge en lage grondwaterstanden. De natuurdoelanalyse van de provincie brengt goed in beeld welke maatregelen nodig zijn, waaronder maatregelen om de stikstofdepositie rond het gebied te verminderen. De Ecologische Autoriteit adviseert nu de prioriteiten en intensiteit van alle voorgestelde maatregelen te bepalen en uit te voeren. 

De Strabrechtse Heide is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Brabant en ligt tussen Lierop, Geldrop, Mierlo, Heeze en Someren. Het gebied heeft een licht glooiend landschap. Gecombineerd met de leemlagen in de ondergrond is een afwisselend landschap ontstaan. De hogere, droge delen zijn begroeid met heide en wisselen af met kleine oppervlaktes stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. De vennen worden deels door regenwater en deels door grondwater gevoed. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van de eerste herstelprojecten uitgevoerd, wat heeft geleid tot de terugkeer van planten uit het oeverkruidverbond.

In het gebied is verslechtering van een aantal habitattypen opgetreden, bijvoorbeeld voor de Vochtige en Droge heiden. Te veel stikstofdepositie, waardoor de bodem is verzuurd en vermest, is hier één van de hoofdoorzaken van. Ook een te grote variatie in grondwaterstanden door verdroging én extreme regenval is daar de oorzaak van. Verder hebben een grote brand in 2010 en een intense hagelbui in 2016 hun sporen achtergelaten. De Ecologische Autoriteit ziet dat de natuurdoelanalyse goed beschrijft wat de knelpunten en trends zijn, al ontbreken hier nog wel cijfers. Deze kunnen helpen bij het effectiever maken van het natuurbeheer. 

De natuurdoelanalyse beschrijft veel maatregelen om de kwaliteit van de natuur te herstellen en verbeteren. De Ecologische Autoriteit onderschrijft nut en noodzaak van deze maatregelen. Wel benadrukt ze dat het nodig is deze maatregelen nog preciezer te omschrijven en aan te geven welke maatregelen de grootste ecologische winst opleveren. Voer deze ook zo snel mogelijk uit, is het advies. 

Tot slot benadrukt de Ecologische Autoriteit dat het essentieel is voor het halen van de natuurdoelen om ook maatregelen buiten het gebied te nemen, zoals het verminderen van de stikstofemissie en het verbeteren van de regionale waterhuishouding. 

De Ecologische Autoriteit heeft tot nu toe over 91 van de ruim 130 natuurdoelanalyses advies uitgebracht. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.