schors

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen over de natuurdoelanalyse Kolland en Overlangbroek uitgebracht. Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in deze gebieden stevig onder druk staat en te kampen heeft met diverse knelpunten. Er worden wel maatregelen getroffen, maar dit leidt vrijwel niet tot verbetering van de natuurkwaliteit. Om verdere achteruitgang te beperken adviseert de Ecologische Autoriteit om direct aanvullende maatregelen te treffen.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De natuur in Kolland en Overlangbroek (Provincie Utrecht) staat onder stevige druk. Daarnaast kampt het natuurgebied met diverse knelpunten. De essentaksterfte leidt tot veel uitval van essen. Hierdoor ontstaat er een toename van licht op de bosbodem. In combinatie met de stikstofdepositie ontstaat er een verruiging van de braam. Daarnaast is sprake van een niet goed functionerend hydrologisch systeem.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er in het Natura 2000-gebied veel maatregelen genomen worden door de Provincie Utrecht, waarvan een deel specifiek is gericht op essentaksterfte. Deze inspanningen leiden echter niet tot verbetering. De Ecologische Autoriteit raad aan om deze maatregelen voor nu stop te zetten. In combinatie met eerder genoemde knelpunten zal de verslechtering van het habitattype blijven optreden en is behoud in de huidige situatie onrealistisch. De Ecologische Autoriteit adviseert verder om direct maatregelen te treffen: het op orde brengen van het hydrologisch systeem en meer inzicht verzamelen in bodemkwaliteit en -leven, zodat ook hier gerichte maatregelen aan gekoppeld kunnen worden.

Kortgeleden bracht de Autoriteit al adviezen uit over natuurdoelanalyses voor gebieden in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.