5049

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse die de provincies Utrecht en Gelderland hebben opgesteld voor het Natura 2000-gebied Binnenveld. De natuur in het gebied staat onder druk door te veel stikstof, verzuring en verdroging als gevolg van een te lage beschikbaarheid van kwelwater. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen worden genomen in het Binnenveld, maar dat deze nog onvoldoende zijn voor herstel van de natuur. Daarom adviseert de Ecologische Autoriteit snel aanvullende maatregelen te nemen om verdere achteruitgang van de natuur tegen te gaan.

De Natuurdoelanalyse beschrijft al diverse maatregelen voor natuurherstel, maar daarmee worden de doelen voor natuur nog niet gehaald. Met extra maatregelen kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen. ‘No-regret maatregelen’ zijn onder meer om het aanzienlijk reduceren van de stikstofbelasting vanuit de omgeving, het optimaliseren van het maaibeheer en het stopzetten van grondwateronttrekkingen voor beregening.

De Ecologische Autoriteit mist in de natuurdoelanalyse bovendien nog informatie over de effecten van maatregelen. Er is een beter inzicht nodig in het landschapsecologische systeem van het Binnenveld: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden niet alleen de problemen duidelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. Denk aan grondwaterwinning en drainage als oorzaak voor verdroging. Deze systeemkennis is nodig om te weten aan welke knoppen kan worden gedraaid om de natuur weer gezond te maken. De Ecologische Autoriteit adviseert dit heel gericht in een kennisprogramma voor dit gebied verder uit te werken.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 49 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.