Holtingerveld 6

Om de waardevolle natuur in Natura 2000-gebied Holtingerveld voor de toekomst te behouden zijn snel aanvullend maatregelen nodig. Dat stelt de Ecologische Autoriteit in het advies over de natuurdoelanalyse die de provincie Drenthe heeft opgesteld. De natuur in Holtingerveld staat onder druk door met name stikstofneerslag en verdroging. De afgelopen jaren zijn al veel herstelmaatregelen genomen en is het beheer intensiever geworden. Toch zijn meer inspanningen nodig om de stikstofdepositie snel te verminderen en de verdroging tegen te gaan. Onderzoek daarvoor welke hydrologische herstelmaatregelen binnen én buiten Holtingerveld het meest effectief zijn, zo luidt het advies.

Het Holtingerveld is een uitgestrekt natuurgebied ten noorden van Havelte. Het is een gevarieerd gebied met een grote diversiteit aan waardevolle natuur. Natte en droge heiden en heischrale graslanden komen in afwisseling voor met vennen en kleine stuifzanden. Rond de essen (oude akkergronden) staan plaatselijk soortenrijke loofbossen. De heischrale graslanden die op de Havelterberg voorkomen, behoren tot de meest soortenrijke heischrale graslanden van Nederland.

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in het Holtingerveld onder druk staat door de hoge stikstofdepositie en door verdroging. Dit is bijvoorbeeld te zien aan vergrassing, opslag van bomen en struiken en een afname van zeldzame soorten die belangrijk zijn voor de natuur in het gebied, zoals valkruid en fraai duizendguldenkruid. Tegelijk is er een toename te zien van soorten waarvan bekend is dat ze goed gedijen bij een hoge stikstofdepositie, zoals grijs kronkelsteeltje en pijpenstrootje. De hoge stikstofdepositie en verdroging hebben daarmee geleid tot een afname van de natuurkwaliteit. 

In de afgelopen jaren is het gebied intensief beheerd en zijn er veel natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om extra begrazen, extra maaien, plaggen, het weghalen van opslag en het dempen van greppels. De komende jaren blijven de beheerders dit soort maatregelen nemen. De Ecologische Autoriteit onderschrijft dat deze maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het natuurbehoud.

Tegelijk stelt de Ecologische Autoriteit dat de natuur met alleen beheer en lokale maatregelen voor natuurherstel niet duurzaam behouden kan blijven. Om verdere verslechtering te voorkomen is het nodig om snel de stikstofdepositie te verminderen en om de verdroging tegen te gaan. Hiervoor zijn maatregelen binnen én buiten het Holtingerveld nodig. Onderzoek naar het watersysteem moet inzicht geven in de belangrijkste oorzaken van de verdroging en in wat daarvoor effectieve herstelmaatregelen zijn.

De Ecologische Autoriteit toetst in totaal meer dan 130 natuurdoelanalyses. Zij bracht tot nu toe over 111 gebieden advies uit. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.