shutterstock_1465784387

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses van Meijendel & Berkheide en Coepelduynen, twee duingebieden in Zuid-Holland. De analyses geven een beeld van de belangrijkste knelpunten om de natuurdoelen te bereiken, maar de informatie is nog niet compleet. De Ecologische Autoriteit adviseert om al wel te starten met maatregelen die bijdragen aan het herstel van de natuur, zoals het verwijderen van duindoorn. Wacht hier niet te lang mee, en verzamel tegelijkertijd meer informatie om een compleet pakket aan maatregelen te kunnen samenstellen, zo luidt het advies.

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.

Uit de beoordeelde analyses blijkt dat in de duingebieden Meijendeel & Berkheide en Coepelduynen te veel grassen groeien en dat de duinen dichtgroeien met duindoorn. Hierdoor heeft de wind te weinig invloed, wat weer leidt tot minder open plekken en zandverstuivingen. In Meijendel & Berkheide zijn bovendien te weinig konijnen om het gras voldoende weg te grazen. Daarnaast gaat door drinkwaterwinning het grondwaterpeil in Meijendel & Berkheide te weinig op en neer en staat het in de Coepelduynen structureel te laag. Dat beïnvloedt de kwaliteit van bijvoorbeeld de vochtige duinvalleien.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur. Voor beide gebieden is meer informatie uit het veld nodig: met name over de samenstelling van de bodem en de waterhuishouding en over de aantallen en soorten planten en dieren. De Ecologische Autoriteit adviseert ook om aandacht te besteden aan de dynamiek die de wind in de duinen veroorzaakt, en de invloed die klimaatverandering daarop kan hebben. Kennis over de duinen als systeem is nodig om te weten aan welke knoppen gedraaid kan worden om de natuur weer gezond te maken.

Eerder al adviseerde de Ecologische Autoriteit over twee andere gebieden in de provincie Zuid-Holland. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.