5087

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over het Drentsche Aa-gebied. Dit Natura 2000-gebied wordt gezien als één van de best bewaarde laaglandbeeksystemen van Europa. Helaas is de natuur de afgelopen tijd verslechterd en zijn er aanzienlijke risico’s op verdere achteruitgang. Het is van groot belang dat snel herstelmaatregelen worden genomen. Naast het terugbrengen van de stikstofbelasting is ook het verbeteren van de waterkwaliteit belangrijk. Tegelijk is de natuurdoelanalyse van de provincie juist op het functioneren van het watersysteem incompleet. Dat inzicht is belangrijk om te onderbouwen wat goede maatregelen zijn.

In het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied kronkelt de rivier de Drentsche Aa door weiden en hooilanden met houtwallen en singels. Het gebied heeft een grote variatie aan natuur, onder andere blauwgraslanden, kalkmoerassen, bossen en heide. Uit de natuurdoelanalyse van de provincie blijkt dat vrijwel alle doelen voor het gebied niet worden gehaald en dat er een risico is dat het gebied verder verslechterd. Dit komt door een te hoge stikstofbelasting en problemen in het watersysteem. De natuur in dit gebied is afhankelijk van voldoende water dat bovendien schoon moet zijn. Nu komen er veel soorten voor die er niet thuishoren en is sprake van verruiging en vergrassing. 

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerders, ondanks de grote uitdagingen en bedreigingen, hun best doen de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert en om reeds opgetreden verslechtering terug te draaien, moeten snel extra maatregelen genomen worden voor stikstof, water, maar ook op andere vlakken zoals bodemkwaliteit en het omvormen van bos.

Voor het kiezen van de juiste watergerichte maatregelen moet de provincie Drenthe zich eerst verder verdiepen in het watersysteem. De provincie heeft zelf al een start gemaakt met het opstellen van zogenaamde ecohydrologische systeemanalyses op deelgebieden. De Ecologische Autoriteit onderschrijft het belang hiervan, maar adviseert om deze analyse ook gebiedsbreed uit te voeren en in de natuurdoelanalyse op te nemen. Dat geeft inzicht in het samenhangend functioneren van het gebied op basis waarvan gebiedsgerichte maatregelen kunnen worden geformuleerd. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken zijn duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar urgent tot actie over te gaan.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 60 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.