5014

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor twee Zuid-Hollandse natuurgebieden. Het gaat over de Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. In beide duingebieden is de natuur in de afgelopen jaren verslechterd door gebrek aan zandverstuiving, invasieve planten en stikstofneerslag. Er zijn snel maatregelen nodig om de achteruitgang te stoppen. 

In de Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal zijn open duinvlaktes en zandverstuivingen belangrijke kernwaarden. De wind heeft nu te weinig invloed op de duingebieden. Invasieve planten – zoals Amerikaanse Vogelkers – verdringen inheemse bomen en struiken. Ook is er gebrek aan konijnen die het gras weg grazen. De combinatie met een te hoge stikstofconcentratie leidt ertoe dat het open duingebied dichtgroeit. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel gedaan is in de gebieden, maar ook dat extra maatregelen nodig zijn. 

De Ecologische Autoriteit waardeert de inspanningen van de provincie Zuid-Holland, die al in 2021 is gestart met het maken van natuurdoelanalyses. Voor beide gebieden is echter meer informatie uit het veld nodig. Zo zijn er kennistekorten over de samenstelling van de bodem, de waterhuishouding en de aantallen en soorten planten en dieren. Ook is aandacht nodig voor het tekort aan winddynamiek in de duinen, de recreatiedruk en (de gevolgen van) klimaatverandering. 

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 64 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.