5056

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Voor het halen van de natuurdoelen zijn aanvullende maatregelen nodig. Naast de beschikbaarheid van voldoende én schoon (grond)water is het verminderen van de stikstofbelasting van belang. De provincie Limburg kan met een aanvullende systeemanalyse meer inzicht krijgen in de samenhang in het gebied.

De natuurdoelanalyse van de provincie Limburg gaat over het Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven. Uit de eerste analyses blijkt dat de natuur in dit gebied onder druk staat. Het gebied heeft te maken met verdroging, stikstofdepositie en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Er worden al maatregelen genomen in het gebied. Toch zijn nieuwe, aanvullende maatregelen nodig voor voldoende herstel van natuur. Daarvoor moeten ook maatregelen genomen worden buiten het Natura 2000-gebied. Denk aan minder stikstofneerslag vanuit de omgeving. 

Naast de bestaande inspanningen van de provincie Limburg is aanvullende natuurinformatie nodig: Hoe werkt het systeem wat betreft bodem, water en lucht, en hoe is de wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden niet alleen de problemen duidelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. Denk aan waterwinning als oorzaak voor droogte. Met deze systeemkennis kan aan de juiste knoppen gedraaid worden om de natuur weer gezond te maken.

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht al over 80 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.