3a571b0f-edee-44d5-86ea-e3e75a1fb879

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses voor twee Zeeuwse Natura 2000-gebieden: Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen. In beide duingebieden is de natuur in de afgelopen jaren verslechterd. De Ecologische Autoriteit adviseert snel aanvullende maatregelen te nemen om de achteruitgang te stoppen en te zorgen dat de natuur zich weer herstelt.

Uit de eerste analyses blijkt dat de natuur in de Zeeuwse duingebieden onder druk staat. De Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen hebben beide te maken met verzuring en vermesting door te veel stikstof, een gebrek aan verstuiving door winddynamiek en verdroging. Ook heeft de natuur last van recreatiedruk en een toename van invasieve soorten. Er worden al veel maatregelen genomen in de gebieden. Toch zijn nieuwe, aanvullende maatregelen nodig voor voldoende herstel van de natuur.

De natuurdoelanalyses van de provincie Zeeland zijn volgens de Ecologische Autoriteit van hoge kwaliteit. Ze bevatten veel juiste informatie en geven een diepgaand inzicht in de problematiek in de natuurgebieden. De analyses laten duidelijk de samenhang zien wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren. 

De natuurdoelanalyses van de provincie beschrijven ook maatregelen, maar daarmee worden de doelen voor natuur nog niet gehaald. De Ecologische Autoriteit adviseert om daarom snel extra maatregelen te nemen. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen. In haar adviezen gaat de Ecologische Autoriteit in op aanvullende maatregelen voor natuurherstel.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 66 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.