5086

De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses van de Zuid-Limburgse natuurgebieden Savelsbos, Noorbeemden & Hoogbos en Kunderberg. De natuur in deze gebieden staat onder druk door vermesting van het (grond)water en stikstofneerslag. Noorbeemden en Hoogbos kampen daarbij met verdroging. Kunderberg en Savelsbos hebben te maken met versnippering van natuur en ontoereikend beheer. Voor het behalen van de natuurdoelen zijn snel maatregelen buiten de natuurgebieden nodig, zoals het aanpakken van de uitspoeling van regenwater (met meststoffen) uit omliggende percelen, het verminderen van de nitraatbelasting van het grondwater, het verbinden van natuur en aanpassingen in het beheer. 

De Ecologische Autoriteit constateert daarnaast dat de natuurdoelanalyses van de provincie Limburg op verschillende onderdelen nog aanvulling nodig hebben. Onduidelijk blijft welke maatregelen waar en wanneer genomen worden. Ook is voor de Kunderberg en Savelsbos niet ingegaan op de keversoort het vliegend hert. Voor Noorbeemden en Hoogbos kan de relatie met de aangrenzende Belgische natuurgebieden beter omschreven worden, en kunnen bestaande hydrologie-onderzoeken beter worden ingezet.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 57 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel en Drenthe. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.