20231019_125934

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse van de provincie Friesland voor het Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken. De natuur in het gebied staat onder druk door te veel stikstof en verdroging. Er worden al veel maatregelen genomen in het natuurgebied, maar deze zijn nog onvoldoende voor herstel van de natuur. Daarom zijn snel extra maatregelen nodig om verdere achteruitgang van de natuur tegen te gaan.

De natuur in Van Oordt’s Mersken heeft last van teveel stikstof en te weinig water. Het Natura 2000-gebied ligt aan de Friese beek Het Koningsdiep en bestaat uit (blauw)graslanden, heide, vennen en bos. Het gebied is afhankelijk van basenrijk kwelwater. Dat geeft aan in welke mate er bepaalde stoffen, zoals kalk, in het bodemwater zijn opgelost. Het kwelwater zorgt voor gebufferde, schrale bodems, waar typische soorten van afhankelijk zijn. Diersoorten die in het gebied voorkomen zijn de Grote modderkruiper en beschermde vogels als de Kemphaan en het Paapje.

Uit de natuurdoelanalyse van de provincie blijkt dat de natuur in het gebied onder druk staat en voor een deel verslechterd is sinds het is aangewezen voor bescherming. Dat komt vooral door overbelasting met stikstof en problemen met het watersysteem. Er is bijvoorbeeld te weinig kwelwater beschikbaar. De habitats en leefgebieden zijn verslechterd en kenmerkende soorten hebben daar last van.

De natuurbeheerders doen hun best om de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Ook neemt de provincie Friesland zich voor om meer maatregelen te nemen, maar daarmee zullen de natuurdoelen nog niet worden gehaald. Het is zelfs niet uitgesloten dat het gebied verder verslechtert. Daarom zijn snel extra maatregelen nodig die zorgen voor minder stikstof, meer water en een betere waterkwaliteit. Ook het verbeteren van beheer in de leefgebieden voor vogels is nodig. 

Omdat de natuur in dit gebied sterk afhankelijk is van voldoende en schoon water, zijn voor duurzaam systeemherstel niet alleen maatregelen nodig in de gebieden zelf, maar ook in de omgeving. Het advies is dan ook om daar goed naar te kijken. Inzicht in het functioneren van het totale gebied is belangrijk om te bepalen wat effectieve maatregelen voor het watersysteem zijn. Het advies is om die maatregelen daarna zo snel mogelijk uit te voeren.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld om te beoordelen of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald, of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s. 

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 69 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.