Veerslootslanden_4645

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen over de natuurdoelanalyses De Wieden, Weerribben en Olde Maten & Veerslootslanden uitgebracht. Er worden al veel maatregelen genomen in de gebieden, maar daarnaast zijn nieuwe, aanvullende maatregelen nodig voor voldoende herstel van natuur. Voor duurzaam natuurherstel gaat het vooral om maatregelen buiten de natuurgebieden.

De Wieden, Weerribben en Olde Maten & Veerslootslanden zijn een restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstrekte. De gebieden, rijk aan biodiversiteit, weerspiegelen de historie van turfwinning en rietteelt. De Wieden en Weerribben staan bekend om hun uitgestrekte wateren, rietlanden en moerasbossen. Daarnaast kenmerkt Olde Maten & Veerslootslanden zich door unieke blauwgraslanden en is het een belangrijk leefgebied voor de grote modderkruiper.

De natuurkwaliteit in deze laagveengebieden is verslechterd en het behalen van de natuurdoelen is niet in zicht. De natuurlijke ontwikkeling van open water via trilveen en veenmosrietland tot hoogveenbos blijft achter. Al die verschillende typen natuur zorgen gezamenlijk voor een gezond en gevarieerd natuurgebied.

Het terugbrengen van een meer natuurlijke waterstroming naar de gebieden, met meer basenrijk (grond)water, is essentieel. Op dit moment stroomt er water van onvoldoende kwaliteit de gebieden in. Daarnaast is de aanvoer van stikstof via de lucht te groot (stikstofdepositie). De waterkwaliteit en het peilbeheer in en buiten de natuurgebieden moet zo snel mogelijk verbeteren. Ook is het belangrijk dat er snel maatregelen genomen worden om te zorgen dat er minder stikstof in de gebieden terecht komt. Voor duurzaam natuurherstel zijn vooral maatregelen buiten de gebieden nodig, om de aanvoer van (grond)water van goede kwaliteit te herstellen.

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht al over 83 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.