5075

Het Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen in Overijssel staat onder druk door stikstof en droogte. Het gebied bestaat uit twee verschillende deelgebieden. Buurserzand is een heidegebied op voormalig stuifzand. Hier zijn maatregelen nodig om de stikstofdepositie te verminderen. Het Haaksbergerveen is een veenputtencomplex, waar met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten drijvende eilandjes vormen. Hiervoor zijn snel maatregelen nodig om de waterstanden voldoende hoog te houden.

Uit de natuurdoelanalyse van de provincie Overijssel voor het Buurserzand & Haaksbergerveen blijkt dat de natuur onder druk staat. Belangrijke voorwaarden voor een gezonde natuur, zoals een goed watersysteem en voldoende verbindingen met andere natuurgebieden, zijn niet op orde. Ook heeft het gebied te maken met teveel stikstofdepositie. 

De deelgebieden Buurserzand en Haaksbergerveen verschillen in natuur en problematiek. In het Buurserzand zijn al veel maatregelen genomen. Wel is er noodzaak voor het nemen van bronmaatregelen, vooral om de stikstofdepositie te verminderen. Dit is nodig om de natuur structureel te versterken. Voor het Haaksbergerveen moeten er daarnaast snel hydrologische maatregelen in de randgebieden worden genomen, waarmee de waterstanden in het gebied zelf hoog kunnen blijven. Dit is essentieel voor het halen van de natuurdoelen en kernopgaven voor het gebied. Ook maatregelen om exotische planten te bestrijden zijn belangrijk. 

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 68 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland. In totaal worden ruim 130 van deze gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.