5044

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de beschermde natuurgebieden Roerdal en Swalmdal in de provincie Limburg. De natuur in de gebieden is de afgelopen tijd achteruitgegaan en ook voor de toekomst zijn er grote risico's. Daarom moeten snel herstelmaatregelen worden genomen. Ook is meer inzicht nodig in de samenhang van ecologische systemen in het gebied. 

De Natura 2000-gebieden Roerdal en Swalmdal liggen in Midden-Limburg. In de beekdalen komen bijzondere soorten voor, waaronder de Zegge-korfslak en de Gaffellibel. Het Roerdal is bovendien de enige plek in Nederland waar de ernstig bedreigde vlindersoort Donker Pimpernelblauwtje voorkomt.

Uit de natuurdoelanalyse van de provincie blijkt dat veel van de doelen niet worden gehaald, en dat het gebied deels al verslechterd is. Dit komt onder andere door droogte, te veel stikstof en een slechte (grond)waterkwaliteit. Als gevolg daarvan komen er soorten voor die niet in de gebieden thuishoren. Kenmerkende soorten zijn juist afgenomen of bijna verdwenen.

De natuurbeheerders doen hun best om de natuur in de gebieden zo goed mogelijk te beheren. Toch moeten snel aanvullende maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de gebieden verder verslechteren. Denk aan het tegengaan van de verdroging, het verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, het verlagen van de stikstofbelasting en oppervlaktevergroting van de gebieden. Aanvullend adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie Limburg om op korte termijn een zogenaamde landschapsecologische systeemanalyse op te stellen. Dit geeft meer inzicht in de samenhang in het gebied.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 45 adviezen uitgebracht over natuurdoelanalyses voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. Binnenkort volgen adviezen in Friesland, Drenthe en Gelderland. In de komende periode worden in totaal ruim 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.