willinks weust

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse die de provincie Gelderland heeft opgesteld voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust. In het natuurgebied zijn grootschalige maatregelen genomen voor natuurherstel en het halen van de Natura 2000-doelen. Het gebied heeft tegelijk nog altijd last van stikstofneerslag en in het water worden verhoogde concentraties nitraat en sulfaat gevonden. De Ecologische Autoriteit adviseert dit nader te onderzoeken om aanvullende maatregelen binnen en mogelijk ook buiten het natuurgebied te nemen. 

Willinks Weust is een kleinschalig en afwisselend gebied. In en rondom het gebied zijn steengroeves ontstaan door winning van kalksteen. Er is een grote diversiteit aan waardevolle natuur aanwezig met bijzondere plantensoorten. Zo zijn er natte schraalgraslanden en vochtige loofbossen te vinden, maar ook heide en jeneverbesstruweel. De kwaliteit is afhankelijk van de variatie in de grondwaterstanden en van de kalkrijkdom van het grondwater. 

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in Willinks Weust onder druk staat door verdroging en te veel stikstof. Ook de aanvoer van met meststoffen vervuild (grond)water en gebrek aan verbinding met omliggende natuur vormen een probleem voor het natuurgebied.

Belangrijke maatregelen al genomen, waterkwaliteit en groeves vragen om onderzoek

Recent zijn in Willinks Weust omvangrijke maatregelen genomen om de natuur te herstellen en verder te ontwikkelen. Zo zijn sloten gedempt en ondieper gemaakt en zijn voormalige landbouwgronden omgevormd naar natuur door de bovenste grondlaag te verwijderen. Deze (en nog geplande) maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan duurzaam natuurherstel en het behalen van de natuurdoelen. 

Uit onderzoek en waarnemingen in het veld blijkt echter ook dat het water in het gebied waarschijnlijk vervuild is met nitraat en sulfaat. De vraag is waar dat water vandaan komt en welke risico’s dit heeft voor de natuur. Daarnaast ontbreekt in de natuurdoelanalyse een beeld van de invloed van de steengroeves op de waterhuishouding en de natuur. Nader onderzoek is nodig voor beter inzicht in de hydrologie en om effectieve aanvullende maatregelen in beeld te krijgen, bijvoorbeeld voor optimalisatie van de waterhuishouding. Daarbij moet zowel worden gekeken naar maatregelen binnen als buiten het natuurgebied. 

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht al over 75 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.