5041

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht aan de provincie Utrecht over de natuurdoelanalyse (NDA) voor het gebied Uiterwaarden Lek. De natuur staat daar vooral onder druk door landgebruik rond én binnen het gebied. Ook de geïsoleerde ligging maakt de natuur in het gebied kwetsbaar. Belangrijke herstelmaatregelen zijn het verminderen van intensief landgebruik en het ontwikkelen van natuur binnen het terrein. Daarnaast zijn verbindingen met andere natuurgebieden nodig.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten NDA’s opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek is onder andere belangrijk als voortplantingsgebied voor amfibieën zoals de Kamsalamander. Het gebied bestaat uit verspreid liggende, soms kleine terreinen in de uiterwaarden van de Lek tussen Vianen en Schoonhoven. Uit de eerste analyse blijkt dat de natuur in deze gebieden onder druk staat. Het gebied heeft naast versnippering en intensief agrarisch landgebruik te maken met te veel stikstof. Dat is in het gebied te zien door onder meer vergrassing en verruiging in de graslanden.

Maatregelen die in de NDA genoemd worden, moeten concreter worden gemaakt, adviseert de Ecologische Autoriteit. Dit moet gebeuren in samenwerking met particuliere beheerders. Ook constateert de Ecologische Autoriteit dat er informatie ontbreekt in de NDA en dat er onjuiste informatie in staat als het gaat om de verdroging en rivierdynamiek. En de analyse gaat uit van stikstofreductie in de toekomst, terwijl deze reductie nog niet zeker is. 

Bovendien mist een uitwerking van de effecten die mogelijke maatregelen hebben en welke maatregelen het meest effectief zijn voor natuurherstel. Alleen met aanvullende informatie kan de meest effectieve strategie gekozen worden. Dat betekent niet dat er nog geen maatregelen genomen moeten worden. De Ecologische Autoriteit adviseert snel aan de slag te gaan met de maatregelen waarvan bekend is dat ze effectief zijn. 

De Ecologische Autoriteit bracht inmiddels 31 adviezen uit over NDA’s voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.