shutterstock_1533623198

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht aan de provincie Utrecht over de natuurdoelanalyse voor Zouweboezem. De natuur in het gebied staat vooral onder druk door landgebruik rond het Natura 2000-gebied. Ook de geïsoleerde ligging van de natuurterreinen vormt een knelpunt. Toch gaat het door zeer intensief en uitgekiend beheer nu nog relatief goed met het gebied, alhoewel er wel achteruitgang is te zien. Meer inzicht is nodig in de bodem en de trends van de gebiedseigen soorten in het gebied. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit maatregelen voor het watersysteem uit te voeren en verbindingen te leggen met bijvoorbeeld Natuur Netwerk Nederland.

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten NDA’s opstellen, waarin zij onderbouwen wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

Het Natura 2000-gebied Zouweboezem is belangrijk voor vogels. Het bestaat uit open water, riet- en zeggemoerassen, wilgengrienden en elzenbroekbos. Uit de eerste analyse blijkt dat het redelijk gaat met de natuur, maar dat er ook knelpunten zijn, die ertoe kunnen leiden dat het gebied achteruitgaat. Dat kan als de kwaliteit van het water dat het gebied instroomt verslechtert. Daarom zijn er maatregelen nodig om de natuur te versterken en het watersysteem te verbeteren.

In de NDA staat dat stikstof een probleem vormt, maar dit moet beter worden onderbouwd. Ook wordt uitgegaan van een stikstofreductie in de toekomst, terwijl dit nog niet zeker is. Bovendien mist de Ecologische Autoriteit wat de specifieke effecten zijn van de voorgestelde maatregelen. Verder staat niet in de natuurdoelanalyse dat de kwetsbare plantensoort blonde zegge uit het gebied is verdwenen. Deze soort is gevoelig voor verstoringen van de waterkwaliteit en de invloed van stikstof. Hieruit moet de conclusie volgen dat de blauwgraslanden al verslechterd zijn. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de problemen aan te pakken. 

De Ecologische Autoriteit bracht al inmiddels 31 adviezen uit over NDA’s voor gebieden in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Overijssel. In de komende periode worden in totaal 130 gebiedsanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.