5051

De Ecologische Autoriteit heeft adviezen over de natuurdoelanalyses Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer uitgebracht. Er worden al veel maatregelen genomen in de gebieden, maar daarnaast zijn nieuwe, aanvullende maatregelen nodig voor voldoende herstel van natuur. Voor duurzaam natuurherstel gaat het vooral om maatregelen buiten de natuurgebieden. 

De natuurdoelanalyses voor de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer laten zien dat de natuur in deze laagveengebieden onder druk staat. De natuurkwaliteit is achteruitgegaan en het behalen van de natuurdoelen is niet in zicht. De natuurlijke ontwikkeling van open water via trilveen en veenmosrietland tot hoogveenbos blijft achter. Al die verschillende typen natuur zorgen gezamenlijk voor een gezond en gevarieerd natuurgebied.

Het herstel van meer natuurlijke waterstroming naar de gebieden, met basenrijk (grond)water, is essentieel. Op dit moment stroomt er water van onvoldoende kwaliteit de gebieden in. Daarnaast is de aanvoer van stikstof via de lucht te groot (stikstofdepositie). De waterkwaliteit en het peilbeheer in en buiten de natuurgebieden moet verbeteren. Ook is het belangrijk dat er snel maatregelen genomen worden om te zorgen dat er minder stikstof in de gebieden terecht komt. Voor duurzaam natuurherstel zijn vooral maatregelen buiten de gebieden nodig, om de aanvoer van (grond)water van goede kwaliteit te herstellen.

Over de Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen waarin zij per gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Ecologische Autoriteit bracht al over 80 gebieden advies uit. In totaal worden ruim 130 natuurdoelanalyses beoordeeld. Alle adviezen zijn te downloaden via deze pagina.