5001
Het Rijk en provincies zien dat de kwaliteit van natuur, gezond (drink)water, bodem en lucht (stikstof) en veiligheid in Nederland onder druk staan door intensief land- en watergebruik en door klimaatverandering. Om dit in het landelijk gebied aan te pakken ontwikkelt de overheid het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met een brede aanpak met doelen voor natuur, water en klimaat. De provincies werken in dit kader voor hun grondgebied in een gebiedsprogramma uit hoe zij deze doelen gaan bereiken. Ook de maatregelen voor beschermde Natura 2000-gebieden staan daar in. De eerste versie van de programma’s moet 1 juli klaar zijn.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit vindt dat de handreiking op een aantal punten concreter kan en moet. ‘Als de handreiking duidelijk maakt welke doelen bereikt moeten worden, en welke doelen de belangrijkste zijn, dan weten de provincies waar ze aan moeten werken’, zegt voorzitter Marja van de Tas van de Ecologische Autoriteit. Ze vervolgt: ‘niet overal kunnen meteen maatregelen genomen worden, omdat er onderzoek loopt. Maar voor veel doelen is wel duidelijk wat er moet gebeuren. Die moeten we nu in de handreiking opnemen’.

Zonder deze duidelijkheid blijven belangrijke maatregelen buiten beeld, wat ten koste kan gaan van kwetsbare natuur. Ook kan later blijken dat andere maatregelen alsnog nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van het waterpeil in de omgeving van een natuurgebied, om te voorkomen dat het water uit het natuurgebied sijpelt. Of maatregelen voor een betere waterkwaliteit, omdat Nederland dit in de nabije toekomst moet verbeteren.

Deadline is opgave en tegelijk vraagt de natuur om tempo
Er moet nog veel gebeuren voor de deadline van 1 juli, de datum waarop de plannen van de provincies klaar moeten zijn. Maar sommige natuur kan niet wachten en dan is snelheid geboden. Van der Tas: ‘Uit de gebiedsprogramma’s moet duidelijk blijken welke maatregelen snel moeten. Van veel maatregelen weten we nu al dat ze werken en nodig zijn, die moeten dan ook snel in beeld komen in het gebiedsprogramma’.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (opdrachtgever)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Samenstelling werkgroep

mr. dr. Ralph Frins
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
dr. Henk Siebel
drs. Willemijn Smal (secretaris)
Marja van der Tas (voorzitter)
dr. Bart Timmermans
drs. Gerrit de Zoeten

Regio: Landelijk


Natura 2000-gebied: Alle Natura 2000-gebieden