5020

Het Natura 2000-gebied Vogelkreek ligt in de gemeente Hulst, ten zuiden van Oostburg. Vogelkreek is een voormalige kreek met omliggende vochtige en zoute graslanden. Het hele gebied valt onder de Habitatrichtlijn. Om de natuur in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Zeeland een Natuurdoelanalyse opgesteld voor dit Natura 2000-gebied en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Zeeland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

dr. Casper Cusell
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)
Marja van der Tas (voorzitter)
Sander Terlouw, MSc.

Regio: Zeeland


Natura 2000-gebied: Vogelkreek


Landschapstype: Laagveen- en zeekleilandschap


Natuurtype: N04 Stilstaande wateren, N05 Moerassen, N10 Vochtige schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen