5022

De Zeldersche Driessen is gelegen in een binnenbocht van het riviertje de Niers. Het gebied bestaat voor een groot deel uit bos. Het is één van de weinige plaatsen in ons land waar op rivierduinen loofbos met in hoge mate natuurlijke samenstelling wordt aangetroffen. Ook zijn een tweetal kleine heideperceeltjes aanwezig. Het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de Niers, bestaat voornamelijk uit soortenrijk stroomdalgrasland met plantengemeenschappen die karakteristiek zijn voor rivierduinen.  Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Limburg een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Limburg (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Limburg


Natura 2000-gebied: Zeldersche Driessen


Landschapstype: Rivierenlandschap


Natuurtype: N02 Rivieren, N07 Droge heiden, N14 Vochtige bossen