5022
De Zeldersche Driessen is gelegen in een binnenbocht van het riviertje de Niers. Het gebied bestaat voor een groot deel uit bos. Het is één van de weinige plaatsen in ons land waar op rivierduinen loofbos met in hoge mate natuurlijke samenstelling wordt aangetroffen. Het zuidelijk deel van het gebied, direct grenzend aan de Niers, bestaat voornamelijk uit soortenrijk stroomdalgrasland. Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Limburg een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven. 

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in de Zeldersche Driessen onder druk staat door teveel stikstof, droogte en een gebrek aan rivierdynamiek. Het grasland is daardoor vermost en karakteristieke soorten voor het gebied ontbreken. Er zijn daarom maatregelen nodig die de kwaliteit verbeteren zoals een verbeterd beheer met maaien én begrazen.

In de Zeldersche Driessen worden ook al goede maatregelen genomen, maar de Ecologische Autoriteit mist nog belangrijke natuurinformatie. Zo is preciezer inzicht nodig in het systeem: hoe gaat het met de bodem en het water in het gebied? Kunnen natuurwaarden in het gebied beter ontwikkeld worden, en verbonden natuur in de omgeving? Met die informatie wordt duidelijk aan welke knoppen de provincie nog meer kan of moet draaien.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Limburg (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
ing. Celine Roodhart
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Limburg


Natura 2000-gebied: Zeldersche Driessen


Landschapstype: Rivierenlandschap


Natuurtype: N02 Rivieren, N07 Droge heiden, N14 Vochtige bossen