5027

De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat in Europa nauwelijks zijn weerga kende. Ontstaan in het begin van de vijftiende eeuw, tijdens de beruchte Sint- Elizabethsvloed, werd het gebied lange tijd gekenmerkt door verraderlijke wilgenvloedbossen, afgewisseld met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden, maar door de uitvoering van de Deltawerken heeft de Biesbosch veel van zijn allure moeten prijsgeven. Na de afsluiting van het Volkerak in 1960 en het Haringvliet in 1970 viel het getij terug van gemiddeld 2 meter naar enkele decimeters. Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse en Dortsche Biesbosch ten noorden van de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. 

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Brabant (voortouwnemer)
Provincie Zuid-Holland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Rivierenland

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
prof. dr. Lisette de Senerpont Domis
drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Brabant, Zuid-Holland


Natura 2000-gebied: De Biesbosch


Landschapstype: Duin- en kustlandschap, Grote zoete wateren, Rivierenlandschap


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur