5058
Het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder zijn onderdelen van het brakke laagveengebied, dat zich in Noord-Holland heeft gevormd door verlanding onder invloed van brak water in petgaten. Rietlandbeheer en begrazing hebben bij die ontwikkeling de vegetatiestructuur en de vestiging van vegetatie en fauna nader gestuurd. In het gebied komt een groot areaal weide- en hooiland voor, dat een belangrijke bijdrage levert aan de betekenis als vogelgebied. Het is een belangrijk broedgebied voor broedvogels van natte graslanden (kemphaan) en belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, rietzanger). Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Noord-Holland een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de Natuurdoelanalyse Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder blijkt dat de natuur daar onder druk staat. Het natuurgebied is sterk verweven met landbouwgronden waar mest gebruikt wordt en waar de waterpeilen op de landbouw zijn afgestemd. Een slechte waterkwaliteit en een te grote drooglegging van de natuur is het gevolg. Ook is sprake van te veel stikstof wat leidt tot verzuring en vermesting.

De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende (beheer-)maatregelen genomen worden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van de natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het watersysteem door het ontvlechten van natuur en landbouw, het terugdringen van de stikstofdepositie en het optimaliseren van het huidige beheer. Minder recreatie zal de verstoring van vogels en de vertroebeling van het oppervlaktewater door boten beperken.

De Ecologische Autoriteit mist nog wel belangrijke informatie. Meer en actueler inzicht is nodig in het systeem: hoe werkt het wat betreft bodem, water en lucht, en wat in de wisselwerking met planten en dieren? Een goed en compleet beeld van de belangrijkste ecologische knelpunten en de oorzaken daarvan is belangrijk om te komen tot het goede maatregelenpakket. Vooral de maatregelen om de doelen te realiseren voor natuur waar stikstof minder effect heeft, vragen nog aandacht.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Holland (voortouwnemer)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Geert Draaijers (secretaris)
drs. ing. Geert Kooijman
ir. Harry Webers (voorzitter)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Holland


Natura 2000-gebied: Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N14 Vochtige bossen