5058

Het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder zijn onderdelen van het brakke laagveengebied, dat zich in Noord-Holland heeft gevormd door verlanding onder invloed van brak water in petgaten. Rietlandbeheer en begrazing hebben bij die ontwikkeling de vegetatiestructuur en de vestiging van vegetatie en fauna nader gestuurd. In het gebied komt een groot areaal weide- en hooiland voor, dat een belangrijke bijdrage levert aan de betekenis als vogelgebied. Het is een belangrijk broedgebied voor broedvogels van natte graslanden (kemphaan) en belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, rietzanger). Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Noord-Holland een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.  

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Holland (voortouwnemer)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Geert Draaijers (secretaris)
drs. ing. Geert Kooijman
ir. Harry Webers (voorzitter)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Holland


Natura 2000-gebied: Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N14 Vochtige bossen