5059

De Eilandspolder is een oude polder met grasland, natuurlijk ontstane meertje en verlandingsvegetaties. Het gebied is van groot belang voor de noordse woelmuis en is van belang als vogelgebied. Er komen echter ook belangrijke verlandingsvegetaties voor. Van belang als broedgebied voor broedvogels van rietmoeras en rietruigte (rietzanger). Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Noord-Holland een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.  

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Holland (voortouwnemer)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Geert Draaijers (secretaris)
drs. ing. Geert Kooijman
ir. Harry Webers (voorzitter)
drs. Jan van der Winden

Regio: Noord-Holland


Natura 2000-gebied: Eilandspolder


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden