5060
Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is een duingebied dat zich uitstrekt langs de Noordzeekust, van het Noordzeekanaal bij IJmuiden tot aan Noordwijkerhout in Zuid-Holland. Onder meer het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen maken deel uit van het gebied. Belangrijke en waardevolle kenmerken zijn de brede en zeer kalkrijke duinen en daarachter de strandwallen, oude duinen die op veel plaatsen goed bewaard zijn gebleven. In de binnenduinrand liggen oude landgoedbossen met goed ontwikkelde stinzenflora: verwilderde en kleurrijke sierplanten.

Hoofdpunten uit het advies

In de duingebieden ten noorden en ten zuiden van de Waterleidingduinen is te weinig natuurlijke dynamiek van zandverstuivingen. De belangrijke planten die horen bij de natuur in dit gebied hebben daar normaalgesproken voordeel bij. Maar oprukkende, snelgroeiende struiken- en plantensoorten zorgen ervoor dat de duinen dichtgroeien. De konijnen die normaalgesproken deze planten eten en zo helpen om de duinen open te houden, zijn er niet of nauwelijks meer. Daardoor kan de wind niet goed door de duinen waaien, en zijn er veel minder zandverstuivingen.

De natuur in de Waterleidingduinen staat verder onder druk door de hoge aantallen damherten, die jonge planten en bomen opeten. Ook is er sprake van intensieve recreatie. Bovendien heeft het hele gebied last van te veel stikstof.

Door alle problemen waar de natuur mee te maken heeft, is niet uit te sluiten dat de natuur verslechtert. Maar de natuurdoelanalyse bevat te weinig informatie om te kunnen beoordelen of en hoevéél natuur achteruit is gegaan. Om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van deze gebieden adviseert de Ecologische Autoriteit een Landschaps Ecologische Analyse op (LESA) op te stellen die integraal zowel het gebied binnen Noord-Holland als dat van Zuid-Holland beschouwd. Zo’n analyse is nu alleen opgesteld voor het deelgebied in Zuid-Holland. De Ecologische Autoriteit raadt de Provincie Noord-Holland aan die te gebruiken als leidraad voor een integrale LESA.

In de huidige natuurdoelanalyse zijn verder vooral maatregelen beschreven binnen de begrenzing van de natuurgebieden. Breng alle mogelijke maatregelen zowel binnen als buiten het gebied in beeld. Daarvoor kan bestaande en nog te verzamelen natuurinformatie beter worden benut. Daarnaast dient te worden ingezet op verlaging van stikstofdepositie, net als zorgen voor meer verstuivingsdynamiek en afbakenen van zones voor recreatie. Het huidige natuurbeheer is vooral gericht op terugdringen van invasieve plantensoorten en damherten. De Ecologische Autoriteit adviseert daarmee door te gaan en waar nodig daar nog een schep bovenop te doen.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Noord-Holland (voortouwnemer)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Provincie Zuid Holland

Overige betrokken partijen

Landschap Noord-Holland
Natuurmonumenten
PWN
Staatsbosbeheer
Waternet

Samenstelling laatste werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
dr. Paul Bodelier
ir. Annemie Burger (voorzitter)
dr. ir. Gerben van Geest, ing.
dr. Vincent Post
drs. Olaf van Velthuijsen (secretaris)

Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland


Natura 2000-gebied: Kennemerland-Zuid


Landschapstype: Duin- en kustlandschap


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur, N05 Moerassen, N08 Open duinen, N10 Vochtige schraalgraslanden, N11 Droge schraalgraslanden, N15 Droge bossen, N16 Bossen met productiefunctie, N17 Cultuurhistorische bossen