5071
De Sallandse Heuvelrug wordt gevormd door een glaciale zandrug die een totale lengte heeft van veertien en een variabele breedte van ongeveer één tot zes kilometer. In het sterk geaccidenteerde terrein bevatten de heuveltoppen (gemiddelde hoogte tussen de 45 en 70 meter boven NAP) grote aaneengesloten struikheibegroeiingen, met enkele jeneverbesstruwelen en zure vennen. In de lagere delen en op de flanken van de heuvelrug komt een vochtiger heidetype voor, waaronder ook een hellingveentje. De flanken van de stuwwal zijn grotendeels begroeid met naaldbos, loofbos en gemengd bos van verschillende leeftijden. Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Overijssel een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur onder druk staat door droogte, verstoring door het grote aantal recreanten, versnippering van leefgebieden van het korhoen en de kamsalamander en een te veel aan stikstof. Er worden al maatregelen genomen om dit op te lossen, maar deze zijn niet genoeg. Om goed werkende maatregelen te vinden is een meer gedetailleerd inzicht nodig in het systeem van het natuurgebied: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water, lucht en in wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden niet alleen de problemen duidelijk, maar ook de onderliggende oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan waterwinning als oorzaak voor droogte. Deze systeemkennis is nodig om te weten aan welke knoppen gedraaid kan worden om de natuur weer gezond te maken.

Voor een aantal knelpunten is al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert om hiervoor snel maatregelen te nemen waarvan al bekend is dat ze goed werken en goed zijn voor de natuur. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur in de tussentijd verder achteruitgaat en het steeds moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen. Voor de Sallandse Heuvelrug gaat het onder andere om het natter maken van het gebied en om verlaging van de stikstofbelasting.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Overijssel (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
drs. Gert Dekker
drs. Reinoud Kleijberg
prof. dr. Henk Siepel
ir. Kees Slingerland (voorzitter)

Regio: Overijssel


Natura 2000-gebied: Sallandse Heuvelrug


Landschapstype: Droog zandlandschap, Heuvellandschap


Natuurtype: N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N11 Droge schraalgraslanden