5083
Het Lonnekermeer is een relatief jong landgoed waar een tweetal gegraven waterplassen in liggen. Deze oligotrofe tot mesotrofe meren herbergen zeldzame pionierbegroeiingen. Naast het landgoed beslaat het gebied ook het aangrenzende 'De Wildernis', een kleinschalig beekdallandschap met vochtige en droge heiden, heischrale graslanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooiland. Aan de oostzijde zijn heideveldjes te vinden. Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Overijssel een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de analyse blijkt dat Lonnekermeer te maken heeft met hydrologische problemen zoals verdroging en te veel stikstof. Bovendien is de oppervlakte van veel van de habitats beperkt. De Ecologische Autoriteit ziet dat er in de natuurdoelanalyse al veel maatregelen opgenomen zijn, maar dat een groot deel hiervan nog niet is uitgevoerd. Ondertussen zet verslechtering van natuur in dit gebied door. De Ecologische Autoriteit benadrukt daarom met klem de nog niet uitgevoerde maatregelen alsnog in gang te zetten. Daarnaast is het advies zo snel mogelijk te starten met uitwerking van maatregelen die buiten het gebied kunnen worden getroffen. Het gaat hier onder andere om hydrologische maatregelen, zoals verminderen ontwatering en beperken bemesting in aangrenzende percelen. Ook het fors terugdringen van de stikstofdepositie is essentieel. Hiermee worden de benodigde systeemcondities gecreëerd om de habitattypen te laten herstellen en op termijn uit te breiden.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels elf adviezen uitgebracht over de Overijsselse natuurdoel­analyses. Hieruit komen een aantal opmerkingen en adviezen naar voren die voor alle elf hetzelfde zijn. Zo wordt niet duidelijk hoe informatie uit de ecologische landschapsanalyse is gebruikt bij het bepalen van knelpunten, de oorzaken hiervan en bij de formulering van maatregelen. Ook wordt niet beschreven hoe effectief maatregelen zijn en of hiermee de instandhoudingsdoelen worden behaald. Verder is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het ontbreken van gegevens en hoe specifieke gebiedskennis van bijvoorbeeld de betrokken beheerders bijdraagt aan de informatie over het gebied.

Samenvattend adviseert de Ecologische Autoriteit alle Overijsselse natuurdoelanalyses te verbeteren met aanvullende informatie en betere onderbouwing van knelpunten en benodigde maatregelen, zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Er mag niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is, gezien de voortschrijdende verslechtering.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Overijssel (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Landschap Overijssel

Samenstelling werkgroep

Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
drs. Gert Dekker
drs. Reinoud Kleijberg
prof. dr. Henk Siepel
ir. Kees Slingerland (voorzitter)

Regio: Overijssel


Natura 2000-gebied: Lonnekermeer


Landschapstype: Beekdallandschap, Cultuurlandschap


Natuurtype: N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N11 Droge schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N15 Droge bossen