5089
Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het gebied maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildervenen die ooit grote delen van Noord-West Drenthe en aangrenzend Fryslân bedekten. Vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied is afgegraven. Dit terrein is echter door een samenloop van omstandigheden gespaard gebleven van ernstige ontwatering en afgraving. In het gebied worden vochtige en droge heidevegetaties, rustend hoogveen en levende hoogveenvegetaties en plaatselijk opgaand bos, enkele schraalgraslanden en open water aangetroffen. Er is een goed ontwikkelde gradiënt van hoogveen naar droge heide op zandgrond aanwezig, waarin alle bijbehorende habitattypen goed ontwikkeld voorkomen. In de heide liggen enkele pingoruïnes. Om de Natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Drenthe een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies uit te brengen.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur in dit gebied onder druk staat. Het gebied heeft last van verdroging, vermesting en verzuring. En sterk woekerende grassen en boompjes zetten voor het gebied kenmerkende soorten onder druk. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al verschillende beheermaatregelen genomen worden om de vergrassing en verbossing tegen te gaan. Denk aan begrazing, maaien en het verwijderen van opslag van bomen.

Om te zorgen voor voldoende natuurherstel is het ook nodig om te zorgen dat het waterpeil hoog en stabiel genoeg is, en dat de stikstofdepositie naar beneden gaat. Droogte kan verder voorkomen worden door te zorgen dat er minder water weglekt naar diepere bodemlagen en naar omliggende gebieden.

De Ecologische Autoriteit adviseert de natuurdoelanalyse te verbeteren met aanvullende informatie zodat goede besluiten genomen kunnen worden in het gebiedsprogramma. Nader onderzoek is nodig naar waar in het gebied de grootste kansen liggen voor hoogveenontwikkeling. Tegelijk moet niet gewacht worden met maatregelen tot alle kennis compleet is. Een aantal knelpunten en oorzaken is duidelijk. De Ecologische Autoriteit adviseert om daar nu al tot actie over te gaan.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Ministerie van Defensie (voortouwnemer)
Provincie Drenthe
Rijksvastgoedbedrijf

Samenstelling werkgroep

ir. Annemie Burger (voorzitter)
dr. Geert Draaijers (secretaris)
drs. Sjef Jansen
dr. Vincent Post
drs. Ron van 't Veer

Regio: Drenthe


Natura 2000-gebied: Witterveld


Landschapstype: Laagveen- en zeekleilandschap, Nat zandlandschap


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden, N14 Vochtige bossen