5090
De Manteling van Walcheren betreft een kalkarm duingebied aan de noordwestrand van het voormalige eiland Walcheren. De kust is hier al vele honderden jaren een afslagkust en de kustlijn is in de loop der tijd met enkele kilometers landinwaarts verplaatst. Hierdoor is de zone met primaire duinen uiterst smal of ontbreekt volledig en komen de oude duinen tot zeer kort aan de kustlijn. Aan de zeezijde is tamelijk veel reliëf aanwezig dat meer landinwaarts overgaat naar minder geaccidenteerd terrein. In het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude duineikenbossen die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Om de natuur in stand te houden en te herstellen heeft de provincie Zeeland een natuurdoelanalyse opgesteld voor dit Natura 2000-gebied en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

Uit de analyse blijkt dat de natuur in de Manteling van Walcheren onder druk staat. Het gebied heeft te maken met verzuring en vermesting door teveel stikstof, een gebrek aan (verstuivings)dynamiek, verdroging, recreatie en de toename van invasieve soorten. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van natuur.

De Ecologische Autoriteit vindt de door de provincie Zeeland opgestelde natuurdoelanalyse van hoge kwaliteit. Ze bevat veel juiste informatie en geeft een diepgaand inzicht in de problematiek in het natuurgebied. De NDA laat duidelijk zien hoe het systeem samenhangt: hoe het in het gebied werkt wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren. De NDA beschrijft ook maatregelen, maar daarmee worden de doelen voor natuur nog niet gehaald. De Ecologische Autoriteit adviseert om daarom snel extra maatregelen te nemen. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen. In haar advies gaat de Ecologische Autoriteit in op aanvullende maatregelen voor natuurherstel. Dat zijn maatregelen die enerzijds goed onderbouwd zijn en waarvan we anderzijds weten dat ze goed werken en goed zijn voor de natuur.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Zeeland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Het Zeeuwse Landschap
Staatsbosbeheer

Samenstelling laatste werkgroep

Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
ir. Antje Ehrenburg
dr. Vincent Post
dr. Timothy Price
prof.dr. Pieter Stuyfzand, PhD
Marja van der Tas (voorzitter)

Regio: Zeeland


Natura 2000-gebied: Manteling van Walcheren


Landschapstype: Duin- en kustlandschap


Natuurtype: N08 Open duinen, N15 Droge bossen