5103
Het Zwin is een sluftergebied op de grens van Nederland en België. Ongeveer een derde deel van het gebied ligt in Nederland, het grootste deel in België. Het Zwin bevat dynamische duinen en is één van de weinige gebieden in Zeeland met een zandig schor en bijbehorende vegetatie. In de aangrenzende Kievittepolder bevindt zich de meest zuidwestelijke populatie van de Kamsalamander in ons land. 

Hoofdpunten uit het advies

Het Zwin is een sluftergebied. Een deel ligt in Nederland, het grootste deel in België. Het Zwin bevat dynamische duinen en een zandig schor met bijbehorende vegetatie. Daarnaast heeft het gebied binnendijkse delen, zoals de Kievittepolder. Het gebied is aangewezen voor de bescherming van 14 habitattypen en is beschermd als leefgebied voor nauwe korfslak (H1014), kamsalamander (H1166) en kleine zilverreiger (A026). Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft de provincie een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Uit de natuurdoelanalyse blijkt dat de natuur zich in de afgelopen jaren wisselend heeft ontwikkeld. Vooral de buitendijkse natuurdoelen zijn binnen bereik. Dit houdt bijvoorbeeld verband met de recente uitbreiding van het Zwin van 120 hectare, waarvan 10 hectare in Nederland. Binnendijks is het beeld wisselend. Verdroging, recreatie en de gebiedsvreemde planten ‘rimpelroos’ en ‘watercrassula’ bedreigen de beschermde natuur.

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerder, ondanks die bedreigingen, zijn best doet de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beschermen. Om te voorkomen dat het gebied verder verslechtert, is wel meer informatie nodig: waar vindt de verstoring door recreatie precies plaats, hoeveel verstuiving van zand is er nu al in de duinen, wat is de rol van stikstof? Voor het kiezen van de juiste natuurmaatregelen moet de provincie bovendien haar blik over de landsgrenzen heen richten. De natuur in dit gebied houdt zich niet aan de grenzen. Samenwerking met België is nodig om het totale systeem in beeld te krijgen en om de juiste maatregelen in te zetten voor natuurherstel.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Zeeland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Het Zeeuwse Landschap

Samenstelling werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Allard van Leerdam
dr. Valérie Reijers
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)
prof.dr. Pieter Stuyfzand, PhD
Marja van der Tas (voorzitter)

Regio: Zeeland


Natura 2000-gebied: Zwin & Kievittepolder


Landschapstype: Duin- en kustlandschap


Natuurtype: N08 Open duinen, N09 Schorren of kwelders