5104
Het Bargerveen in het zuidoosten van Drenthe is het grootste van de hoogveenrestanten van ons land, en deel van het ooit zeer uitgestrekte Bourtangerveen op de grens van Nederland en Duitsland. Er komen verlande meerstallen en hoogveenherstelvlakten voor, de laatste op door boekweitbrandcultuur aangetast hoogveen. Waar het veen tot dicht aan de minerale ondergrond is verwijderd zijn na vernatting grote plassen ontstaan. Een groot deel van het Bargerveen is door grootschalige industriële vervening en vervolgens vernatting omgevormd tot een water-, insecten- en vogelrijk landschap. Voor het herstel van hoogveen is gebruik gemaakt van compartimentering met veendammen. Vrij grote gebiedsdelen zijn door langdurig gebruik met lichte drainage omgevormd tot schraal grasland (bovenveengraslanden: de enige locatie in Nederland). Mede door de grote variatie aan biotopen en de gradient naar de Hondsrug herbergt het Bargerveen een aantal zeer zeldzame planten en dieren. Het betreft een bijzonder belangrijk broedgebied voor vogels van gevarieerd halfopen veenlandschap met kleinschalige waterpartijen, zoals geoorde fuut, porseleinhoen, nachtzwaluw, blauwborst, paapje en grauwe klauwier. Het gebied is tevens van grote betekenis als slaapplaats voor toendrarietganzen. 
Om de natuur in het Natura 2000-gebied in stand te houden en te herstellen heeft het ministerie van Defensie een natuurdoelanalyse opgesteld en de Ecologische Autoriteit gevraagd hierover een advies te geven.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Drenthe (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Prolander
Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

ir. Annemie Burger (voorzitter)
dr. Geert Draaijers (secretaris)
drs. Sjef Jansen
dr. Vincent Post
drs. Ron van 't Veer

Regio: Drenthe


Natura 2000-gebied: Bargerveen


Landschapstype: Laagveen- en zeekleilandschap, Nat zandlandschap


Natuurtype: N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden