5118
Schiermonnikoog is één van de kleinste en meest ongerepte eilanden in de Waddenzee. Het gebied Duinen Schiermonnikoog wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied dat zich over een groot deel van de westelijke helft van het eiland uitstrekt. Het duingebied heeft een grote diversiteit en goed ontwikkelde kalkrijke duinvalleien. In het gebied komen lokaal duinblauwgraslanden (drogere en zuurdere vormen van blauwgrasland) (Hertenbos, Kapenglop) en heischraal grasland (met borstelgras e.d.) voor. Vroeger is over een gedeelte van het westelijk en centraal deel naaldbos aangeplant. Het areaal bos is later door spontane ontwikkeling (loofbos) uitgebreid tot een aanzienlijk oppervlak. Aan de westzijde omvat het gebied ook een zoetwaterplas, de Westerplas. Verstuiving is over een kleine oppervlakte in gang gezet, in het oostelijk deel is een natuurlijk gat in de stuifdijk geslagen, waardoor zeewater beperkt binnenstroomt.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Fryslân (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Natuurmonumenten

Samenstelling werkgroep

dr. Bas Arens
Wouter Berendsen, MSc (secretaris)
drs. Gert Dekker
ir. Arjen Goutbeek
dr. Annemieke Kooijman
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)

Regio: Friesland


Natura 2000-gebied: Duinen Schiermonnikoog


Landschapstype: Duin- en kustlandschap


Natuurtype: N08 Open duinen, N09 Schorren of kwelders