5119
Het gebied Duinen Vlieland wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied en bedijkte kwelders (Kroon's Polders). Vlieland is één van de kleinere eilanden in ons deel van de Waddenzee. De droge duinen zijn relatief kalkarm wat zich uit in korstmosrijke duingraslanden en heidebegroeiingen. Het gebied omvat ook enige boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane opslag. Aan de westrand van het gebied ligt de Vliehors, een uitgestrekte strandvlakte met pionierduinen, jonge kwelderbegroeiing en een duinvallei. Het grootste deel van de Vliehors ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. In het gebied is een grote diversiteit aan duinvalleien aanwezig, die verschillen in de mate van infiltratie dan wel kwel. Centraal op het eiland zijn zure milieus van infiltratievalleien; op de ijsbaan is meer kwel aanwezig. De Kroon's Polders bestaan uit een reeks van duinvalleien met kalkrijke duinvalleivegetatie. Het reservaat bestaat uit een viertal kunstmatig afgesnoerde achterduinse strandvlakten. Ze zijn ooit aangelegd om te voorkomen dat het eiland zou doorbreken en om weiland te creëren. In drie van de vier polders wordt zout water ingelaten.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Fryslân (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Staatsbosbeheer

Samenstelling werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
Harry Boukes
ir. Antje Ehrenburg
dr. ir. Gerben van Geest, ing.
Marja van der Tas (voorzitter)
drs. Olaf van Velthuijsen (secretaris)
ing. Rob Vogel

Regio: Friesland


Natura 2000-gebied: Duinen Vlieland


Landschapstype: Duin- en kustlandschap, Zee en wad


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur, N05 Moerassen, N07 Droge heiden, N08 Open duinen, N09 Schorren of kwelders, N10 Vochtige schraalgraslanden, N15 Droge bossen