5123
De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwde het landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (onder andere Leemputten bij Staverden) of droge (onder andere Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Overige betrokken partijen

Natuurmonumenten

Samenstelling werkgroep

Harry Boukes
dr. André Jansen
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
drs. Willemijn Smal (secretaris)
prof.dr. Martin Wassen
drs. Jan van der Winden
ing. Eddy Wymenga

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Veluwe


Landschapstype: Cultuurlandschap


Natuurtype: N01 Grootschalige, dynamische natuur, N03 Beken en bronnen, N05 Moerassen, N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N11 Droge schraalgraslanden, N14 Vochtige bossen, N15 Droge bossen