5126
Het gebied is een voorbeeld van het Achterhoekse kampenlandschap. Kenmerkend is de kleinschalige afwisseling van essen, graslanden, heide en hoeven. Stelkampsveld maakt deel uit van het landgoed Beekvliet. Een van de percelen herbergt een gradiënt van droge heide, natte heide, heischraal grasland, basenminnend blauwgrasland naar venbegroeiingen. Waar het basenrijk grondwater uittreedt in het blauwgrasland, treedt een begroeiing van het kalkmoeras op. Het betreft één van de weinige binnenlandse groeiplaatsen van Grote muggenorchis en Parnassia en één van de weinige landelijke groeiplaatsen van Wolfsklauwmos.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit werkt op dit moment aan haar advies over de Natuurdoelanalyse.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

drs. Marion Brongers
dr. Casper Cusell
prof. dr. Rudy van Diggelen
drs. Marieke van Rhijn (voorzitter)
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Stelkampsveld


Landschapstype: Beekdallandschap, Droog zandlandschap, Nat zandlandschap


Natuurtype: N06 Voedselarme venen en vochtige heiden, N07 Droge heiden, N10 Vochtige schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen, N15 Droge bossen