5127
De Bruuk is een moerasgebied in het bekken van Groesbeek, dat wordt gevoed door kwelwater. Het is een voorbeeld van het zogenaamde meden- of madenlandschap, dat wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De hooimoerassen zijn deels voorbeelden van het blauwgrasland, deels van het veldrusschraalland.

Hoofdpunten uit het advies

De Bruuk is een moerasgebied dat wordt gevoed door kwelwater. Het is een uitstekend voorbeeld van een zogenaamd meden- of madenlandschap, dat wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De hooimoerassen zijn deels voorbeelden van blauwgrasland, deels van veldrusschraalland. Ook komt er een kleine oppervlakte heischraal grasland voor.
De natuurdoelanalyse stelt dat de trends voor alle beoordeelde habitattypen stabiel of positief zijn, dat toekomstige verslechtering voor blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen en kalkmoerassen is uitgesloten en dat de natuurdoelen voor die habitattypen binnen bereik zijn. Voor heischrale graslanden is toekomstige verslechtering van de natuur niet uitgesloten. De habitattypen ruigten en zomen en vochtige alluviale bossen zijn niet beoordeeld.

Voor de Bruuk bestaat goed inzicht in de werking van het natuurlijk systeem. Het huidige natuurbeheer is duidelijk beschreven. De effectiviteit van natuurherstelmaatregelen wordt gemonitord. Ook worden op veel plekken in het gebied de grondwaterstanden en waterkwaliteit gemeten en zijn er veel analyses over het gebied beschikbaar. Veel van die gegevens staan echter niet in de NDA, wel in het nieuwe beheerplan. Er zijn bovendien aanwijzingen uit recente informatie van de natuurbeheerder dat de huidige natuurkwaliteit lager is dan in de NDA naar voren komt. Niet bekend is of hydrologische knelpunten daadwerkelijk zijn opgelost en wat het effect van de recente droge zomers was. De NDA is optimistisch over de ontwikkeling van de natuurkwaliteit, maar dit is niet voldoende onderbouwd. Verlaging van de stikstofdepositie blijft noodzakelijk, net als de verbetering van de hydrologie. Regionale maatregelen lijken nodig om de hydrologie op orde te krijgen.

Overige gegevens

Betrokken overheden

Provincie Gelderland (voortouwnemer)

Samenstelling werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
prof. dr. Rudy van Diggelen
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)
mr. Roel Sillevis Smitt (secretaris)
Reinder Torenbeek
ing. Eddy Wymenga

Regio: Gelderland


Natura 2000-gebied: Bruuk


Landschapstype: Nat zandlandschap


Natuurtype: N10 Vochtige schraalgraslanden, N12 Rijke graslanden en akkers, N14 Vochtige bossen