5134

Leemkuilen, Noord-Brabant

De conceptmaatregelpakketten uit de provincies Drenthe, Fryslân, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn door de Ecologische Autoriteit van advies voorzien.

Hoofdpunten uit het advies

De Ecologische Autoriteit ziet dat de conceptmaatregelpakketten nog te globaal zijn geformuleerd om ze goed te kunnen beoordelen, en ziet tegelijkertijd dat de conceptmaatregelpakketten nog onvoldoende tegemoetkomen aan wat nodig is om doelen in de Natura 2000-gebieden te halen, verslechtering te voorkomen en bestaande verslechtering terug te draaien.

Desondanks lijken de voorgestelde maatregelen in de conceptmaatregelpakketten wel zinvol voor het halen van bredere ecologische doelen en wellicht ook voor de doelen van de Natura 2000-gebieden. Ze zouden kunnen bijdragen aan de doelen van de bredere opgave op het gebied water en natuur, zoals de Kaderrichtlijn Water, de bossenstrategie en het Natuur Netwerk Nederland.

Overige gegevens

Samenstelling laatste werkgroep

prof. dr. Rien Aerts
ir. Antje Ehrenburg
dr. Roy van Grunsven
Daan Jacobs MSc., drs. Willemijn Smal (secretaris)
drs. Sjef Jansen
prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)

Regio: Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland


Natura 2000-gebied: Alde Feanen, Bargerveen, Drentsche Aa-gebied, Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, Noordhollands Duinreservaat, Rottige Meenthe & Brandemeer, Schoorlse Duinen, Ulvenhoutse Bos, Van Oordt's Mersken, Vlijmens Ven, Moerputten en Het Bossche Broek