shutterstock_106063958

In navolging op de adviezen van vier Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland en Limburg heeft de Ecologische Autoriteit nu ook adviezen over twee gebieden in Overijssel uitgebracht. De Ecologische Autoriteit ziet dat de provincie al maatregelen neemt in de Natura-2000 gebieden Boetelerveld en Landgoederen Oldenzaal, maar dat de natuur desondanks nog niet genoeg herstelt. De gestelde natuurdoelen zijn nog niet in zicht. Daarnaast ziet de Ecologische Autoriteit mogelijkheden om aanvullende maatregelen te nemen. Wel is meer inzicht in de natuur nodig om deze maatregelen goed in beeld te krijgen.

Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen. In deze analyses onderbouwen zij wat er in een gebied nodig is voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de maatregelen die later worden opgenomen in de provinciale gebiedsprogramma’s. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld om te beoordelen of de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over beschermde natuur, zoals de Natura-2000 gebieden.

Uit de eerste analyses blijkt dat de natuur in de gebieden Boetelerveld en Landgoederen Oldenzaal onder druk staat. De gebieden hebben beide te maken met droogte, versnippering van stukjes natuur en te veel stikstof. De Ecologische Autoriteit ziet dat er al veel maatregelen genomen worden in de gebieden, maar ook dat nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn voor voldoende herstel van de natuur. Tegelijk is voor een aantal knelpunten in de gebieden al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn. De Ecologische Autoriteit adviseert om hiervoor snel maatregelen te nemen. Zo kan de provincie voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen.

In de adviezen gaat de Ecologische Autoriteit in op ‘no-regret maatregelen’ voor natuurherstel. Dat zijn maatregelen die enerzijds goed onderbouwd zijn en waarvan we anderzijds weten dat ze goed werken en goed zijn voor de natuur. In Boetelerveld gaat het onder meer om het natter maken van het gebied en om verlaging van de stikstofbelasting. In Landgoederen Oldenzaal gaat het daarnaast ook om het vergroten en verbeteren van de samenhang van bos- en heidehabitats.

De adviezen voor de gebieden Boetelerveld en Landgoederen Oldenzaal zijn te downloaden via deze pagina.